Ustawa o rachunkowości a podstawowe zasady leasingu

Informacje

Nowe przepisy ustawy o rachunkowości a podstawowe zasady ujęcia leasingu w rachunkach prezentują się następująco i każdy z osób posiadających umowę leasingu lub zastanawiających się nad podpisaniem porozumienia na leasing powinien je przeczytać:

  1. Klasyfikacja umów leasingu powinna być zgodna z ustawą o rachunkowości. W bilansie nie ma znaczenia definicja leasingu związana z podatkami.
  2. Wystarczy, że umowa spełnia chociaż jeden warunek wymieniony w ustawie, żeby leasing był traktowany jako finansowy. W związku z tym musi być ujęty zgodnie z przepisami w bilansie.
  3. Leasing urządzeń jest traktowany jako operacyjny, jeśli nie spełnia żadnego warunku wymienionego w ustawie. W związku z tym w księgach można zawrzeć tylko opłaty leasingowe.
  4. Umowy zawarte po dniu 1.01.2002 roku podlegają obowiązkowi nowej klasyfikacji.
  5. Dla umów zawartych przed tą datą jednostki mogą dokonać przekształceń do nowych zasad i przenieść skutki na kapitał własny jako zysk lub stratę dla poprzednich lat.

Podatek odroczony a aktywa i rezerwa

W myśl art. 37 znowelizowanej ustawy o rachunkowości w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu podatku odroczonego. Skutki leasingu operacyjnego i finansowego oraz zasady ujmowania w księgach rachunkowych. Podstawą jest zasada przewagi treści nad formą i operacje muszą kierować się rzeczywistą ekonomiczną treścią.

Leasing finansowy w księgach korzystającego

Korzystający musi się kierować następującymi zasadami podczas ujmowania przedmiotu leasingu w księgach:

  • Korzystający ujmuje wartość przedmiotu leasingu jako wartość niematerialną lub środek trwały, a dla drugiej strony jest to zobowiązanie
  • Amortyzację i odpisy z jej tytułu dokonuje się wg zasad takich samych jak dla środków trwałych posiadanych na własność
  • Wartość przedmiotu w momencie rozpoczęcia umowy musi być taka sama jak rynkowa wartość lub bieżąca wartość opłat leasingowych jeśli jest niższa od rynkowej
  • Stopa procentowa w stosunku do jeszcze niespłaconych zobowiązań musi być stała w okresie i koszty powinny być rozliczane w taki sposób, aby spełnić ten warunek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *